تبلیغات

مطالب انگیزشی آذر 92

همیشه یاد گرفتیم که یک مساله را نقد

کنیم و به ایرادهای آن بچردازیم.حتی این

موضوع در درونمان نیز انجام می شود

و مدام در حال نقد کردن خودمان هستیم . ولی متاسفانه این نقدها با کلی انرژی منفی

و بدون نتیجه همراه می شود.

یاد نگرفته ایم که برای هر موضوعی که نقد می کنیم باید یک راه حل مناسبی  نیز پیشنهاد کنیم

در واقع ما باید همیشه به دنبال دلایلی باشیم که باعث کاهش انرزی ما می شود

همچنین به دنبال افزایش امید و انگیزه باشیم تا همواره در مسیر موفقیت حرکت کنیم

«صفحه اصلی سایت موفقیت» «آرشیو مطالب انگیزشی»