تبلیغات

جملات انگیزشی آبان 93

همیشه نمیتوانی مهار آنچه در بیرون

می گذرد را در دست گیری، اما همیشه

می توانی مهار آنچه در درونت هست را

در اختیار داشته باشی.

2. گذشته شما بهبود نخواهد یافت ، پس سعی کن آنرا فراموش کنید.

3. افراد کارآمد می گویند: ((همین که هستم خوب است ، اما می توانم بهتر از این باشم ))

4. آزادترین انسانهای روی زمین کسانی اند ، که از آرامش درونی بر خوردارند.

5. نبخشیدن ، شکست در ادراک کارکرد جهان و سازگاری تو با کل آن است.

6. انجام کاری که دوست داری بنیان فراوانی در زندگی است.

7. تصور ذهنی ، یکی از نیرومند ترین و موثرترین راهکارها برای تحقق هر چیزی است.

8. وقتی آرامش درونی داشته باشی و واقعا درباره خودت مثبت بیندیشی ، غیر ممکن است

که دیگریبتواند چیزی را به تو تحمیل کند یا فریبت دهد.

9. همه روز ما ، با اندیشه ما شکل می یابد نکته این است : " به چه فکر می اندیشی ؟

10. باور ما درباره خودمان مهم ترین عامل تعیین کننده میزان خوشبختی در زندگی است.

11. اگر می بینی با تو بد رفتاری می شود ،خودت پیام با من بد رفتاری کن را ارسال کرده ای.

12. خود باوری از درون می جوشد نه از تاییدات و آنچه گرد آورده ای.

13. به تو اطمینان می دهم زمانی که از رویدادهای ناخوشایند عبرت گرفتی دیگر آن رویداد ها

برای تورخ نخواهد داد.

14. همه چیزهای زندگی ، برای خدمت به تو هستند ، نه آن که تو در خدمت آنها باشی.

15. تنها محدودیت و مرز ما جسم ماست . فکر را هیچ حدی نیست.

16. فکر روشی است که در آن هر چیزی ممکن است.

17. تنها تفاوت میان گل و علف داوری ماست.

18. هر مانع و مشکلی که در این جهان پدید آید فرصتی برای رشد و تفکری دیگر و یا

بهانه هایی برایباور ناکامی است.

19. هر چه بیشتر با خود مهربان باشی ، مهربانی واکنش معمول تو در رفتار با دیگران خواهد شد.

20. وقتی بدانی که مسئول کار خود هستی ، در خواهی یافت که مسئول تمام دنیای خود هستی.

21. آنچه داری یا نداری تعیین کننده خوشبختی تو نیست . آنچه به آن باور داری،حقیقت است.

22. هر مشکل ، فرصتی پنهان است.

23. سعی کن به جای تکرار و یاد آوری گذشته ، از آن پند بگیری.

24. نمی توانی راستین باشی مگر آن که در مسیر جاودانی گام نهی.

25. میزان کمک خداوند به شما ،بسیار بیشتر از تصور ماست.

برای مشاهده آرشیو " جملات انگیزشی " اینجا کلیک کنید.

برای بازگشت به صفحه اصلی موفقیت اینجا کلیک نمایید.