تبلیغات

مطالب انگیزشی ( اسفند 1 )

امروز دوست دارم در مورد

انعکاس انرژی ها با هم صحبت

کنیم و مطمئن باشید پس از ...

خواندن این بخش اعتماد به نفس و انرژی مثبت فراوانی خواهید

داشت. انعکاس انرژی ارتباط زیادی با قانون جذب و انرژِی درون دارد

ما هر روز این انعکاس را دریافت و یا خود منعکس می کنیم.

برای مثال وقتی یک روز با فردی پر انرژی و شاد برخورد دارید ساعت ها انعکاس

انرژی آن شخص را در وجود خود احساس می کنید.

برای مشاهده کامل مقاله اینجا کلیک کنید