تبلیغات

جملات زیبا ( بهمن 4 )

در هیاهوی زندگی دریافتم ؛

چه بسیار دویدن ها

که فقط پاهایم را از من گرفت

در حالی که گویی ایستاده بودم ،

چه بسیار غصه ها

که فقط باعث سپیدی موهایم شد

در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود ،

دریافتم

کسی هست که اگر بخواهد "می شود"

و اگر نخواهند "نمی شود" 

به آنچه برايت مقدس است و آنچه خدا را براي تو ميآورد و حامل حضور خداست

غيرتمند باش و با تمام توان و تدبيرت از آن محافظت كن.

نسبت به خدايت غيرتمند باش تا خداوند نگاهش را متوجه ات كند.