تبلیغات

جملات زیبا آبان 92

شما میتوانید راهی‌ را که دو ساله پیش

رفتید را دو ساله آینده هم ادامه دهید و

مطمئن باشید نتایجی‌ که دو سال پیش

داشتید خواهید داشت.

برای اینکه ۲ سال آینده خود را با ۲ ساله پیش شما متفاوت باشد باید تحولی‌ در خود ایجاد نمایید

و شما قادر به انجام آن‌ هستید.


بعضی وقت ها ما آدم ها اینجوری فرصت هامون رو از دست میدیم!!