تبلیغات

جملات زیبا خرداد 94

اگر باور داشته باشیم که فردا

روز بهتری خواهد بود ، سختی

امروز را آسانتر تحمل می کنیم.


در اندیشه آنچه کرده ای مباش ، در اندیشه آنچه نکرده ای باش.

اگر خود را برای آینده آماده نسازید؛ بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید.


جملات زیبا


جملات زیبا


جملات زیبا

برای مشاهده آرشیو جملات زیبا اینجا کلیک کنید.