تبلیغات

جملات زیبا مرداد 94

ذهن به هر حال خالی نمی ماند.

آن را با افکار مثبت پر کنید ، تا

افکار منفی در آن جای نگیرد.


زمان، از بین رفتنی نیست و نمی توان آن را پس انداز کرد؛

تنها می توان آن را به روش های گوناگونی خرج کرد.


جملات زیبا


جملات زیبا


جملات زیبا


جملات زیبا

«صفحه اصلی سایت موفقیت »  ↔ «آرشیو جملات زیبا»