تبلیغات

جملات زیبا دی 94

یلدا یعنی یادمان باشد،زندگی آنقدر

کوتاه است که یک دقیقه بیشتر

با هم بودن را باید جشن گرفت ...


اراده های ضعیف به صورت حرف و گفتار خودنمایی می کنند،

در حالی که اراده های قوی جز در لباس عمل و کردار پدیدار نمی شوند.


جملات زیبا


جملات زیبا


جملات زیبا

«صفحه اصلی سایت موفقیت »  ↔ «آرشیو جملات زیبا»