تبلیغات

جملات زیبا نوروز 95

کیفیت زندگی شما بستگی

به کیفیت مدیریت شما در

استفاده بهتر از زمان دارد.


در قانون زندگی همه چیز به حساب می آید. هر کاری که انجام دهید،

یا به شما کمک می کند و یا آسیب می رساند؛ هیچ عمل و کاری خنثی نیست.


جملات زیبا


جملات زیبا


جملات زیبا


جملات زیبا

«صفحه اصلی سایت موفقیت »  ↔ «آرشیو جملات زیبا»