تبلیغات

جملات موفقیت اردیبهشت 95

اگر قرار باشد که در برابر هر چیزی

واکنش نشان دهیم ، پیوسته از

فشار روانی رنج خواهیم برد.


بدترین نوع هدر دادن وقت این است،

که کارهایی را که هرگز نیازی به انجام دادنش نیست ، به بهترین نحو ممکن انجام دهیم.


جملات موفقیت


جملات زیبا و موفقیت


جملات موفقیت و زیبا

«آرشیو جملات موفقیت و زیبا» «صفحه اصلی موفقیت»