تبلیغات

جملات زیبا خرداد 95

این ذهن است که از پلیدی، خوبی

می آفریند؛غم یا شادی، فقر و ثروت

ساخته ذهن و افکار ما می باشد.


هرگز بیش از 10 درصد از وقت خود را برای مشکلی نگذارید؛

بلکه بیش از 90 درصد وقت تان را صرف یافتن راه حل نمایید.


راز رسیدن به اهداف، شرطی سازی ذهن می باشد. هر کدام از اهداف خود را حداقل دو بار در

روز تکرار کنید. اهداف خود را بنویسید و در جایی قرار بدهید که مطمئن هستید هر روز آنها را

می بینید. اگر پیوسته به موضوعی فکر کنید و تمرکزتان روی آن باشد، به سویش حرکت خواهید

کرد. این راه ساده و در عین حال مهم برای برنامه ریزی ذهن در جهت موفقیت می باشد.


جملات زیبا


جملات زیبا


جملات زیبا

«آرشیو جملات زیبا» «صفحه اصلی موفقیت»