تبلیغات

جملات زیبا و انگیزشی تیر 95

اگر افکار خود را خوب به کار گیرید

عظمتی به زندگی خود می دهید که

هرگز در رویای خود آن را نمی دیدید.


اگر می خواهید در هر کاری به مهارت و استادی برسید،

باید به درستی بدانید که چه می خواهید و دریابید که برای دستیابی به آن، به چه چیزی نیاز دارید.


جملات انگیزشی


جملات زیبا و انگیزشی


جملات زیبا

«آرشیو جملات زیبا و انگیزشی» «صفحه اصلی موفقیت»