تبلیغات

جملات زیبا بهمن 95

سرنوشت و آینده ما از کوشش جسمی

ما نیست، از طرز فکرها و دیدگاه های

ما شکل می گیرند. پس عادت کنیم،

همیشه مثبت و زیبا فکر کنیم.


جملات زیبا


جملات زیبا


جملات زیبا

«آرشیو جملات زیبا» «صفحه اصلی موفقیت»