تبلیغات

جملات زیبا ( بهمن 1 )

با "هيچ کس نبودن" بهتراست از

حضور اشتباه درکنار کسي بودن...

همیشـه سعـی کـن عاشـق کسـی

بهتـر از خـودت باشـی تـا بـا تـو

"زندگـی" کنـه نـه "بـازی"!!!

- قـدرت کلام را بالا ببریـم

نه صدايمـان را
اين باران است که باعث رشـد گلهـا ميشود نه رعـد و بـرق

 

- ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﯽ
ﺍﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﻗﺖ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺘـــــــ ...
ﻧـــﻩ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺍﺭ ﻭ ﻧــــﻩ ﺩﺭﻭﻏﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺟﯿﺢ


آموخته ام....
که با پول می شود خانه خرید ولی آشیانه نه،
رختخواب خرید ولی خواب نه،
ساعت خرید ولی زمان نه،
می توان مقام خرید
...ولی احترام نه،
می توان کتاب خرید ولی دانش نه ، دارو خرید ولی سلامتی نه ، خانه خرید ولی زندگی نه و بالاخره ، می توان قلب خرید، ولی عشق را نه.

آموخته ام ...
که تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند کسی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی

آموخته ام ...
که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است

آموخته ام ...
که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت

آموخته ام ...
که همیشه برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمک کردنش نیستم دعا کنم

آموخته ام ...
که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد، همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی
به دور از جدی بودن باشیم

آموخته ام ...
که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط دستی است برای گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدن وی
آموخته ام ...

که راه رفتن کنار پدرم در یک شب تابستانی در کودکی، شگفت انگیزترین چیز در بزرگسالی است

آموخته ام ...
که زندگی مثل یک دستمال لوله ای است، هر چه به انتهایش نزدیکتر می شویم سریعتر حرکت می کند

آموخته ام ...
که پول شخصیت نمی خرد

آموخته ام ...
که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی می کند

آموخته ام ...
که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می توانم همه چیز را در یک روز به
دست بیاورم

آموخته ام ...
که چشم پوشی از حقایق، آنها را تغییر نمی دهد

آموخته ام ...
که این عشق است که زخمها را شفا می دهد نه زمان

آموخته ام ...
که وقتی با کسی روبرو می شویم انتظار لبخندی جدی از سوی ما را دارد

آموخته ام ...
که هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشق بشویم

آموخته ام ...
که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم

آموخته ام ...
که فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد

آموخته ام ...
که لبخند ارزانترین راهی است که می شود با آن، نگاه را وسعت داد