تبلیغات

هدف

مهمترین عامل ، در کسب هر موفقیتی

تدوین و مشخص کردن دقیق اهداف

می باشد. هدفگذاری مهمترین عامل

حرکت و خلق آینده است ، هدفها

هستند که مقصد و مسیر زندگی

فردی و سازمانی را روشن می کنند...

هدف گذاری به مثابه ترسیم جاده ای برای آینده است . تلاشی ارزشمند است که

معطوف به هدف باشد، تلاش بی هدف پرتاب تیر در تاریکی است یکی از موانع

بسیار مهم موفقیت و کامیابی ، ناتوانی افراد و سازمانها در تدوین اهداف می باشد .

آنهایی که رویایی در ذهن و هدفی بر روی کاغذ نداشته باشند مقصدشان ناکجا

آباد خواهد بود . یکی از مهارتهایی که مدیران و کارکنان باید در خود تقویت نمایند ،

مهارت هدف گذاری است.اهداف کلی ، کیفی و مبهم قابلیت اندازه گیری و اثر

بخشی نخواهد داشت .

هدف بايد روشن، واضح و مشخص باشد. هدف بايد واقع بينانه باشد.

هدف بايد مكتوب، مدون و روي كاغذآورده شود.

هدف بايد در قالب يك جمله مثبت بيان شود.

هدف بايد تهييج كننده باشد.

هدف بايد كمي و قابل اندازه گيري باشد.

هدف بايد مقيد به زمان باشد.

هدف بايد قابليت اجرا و دست يافتني باشد.

هدف بايد در راستاي ماموريت ها و ارزشها تدوين شوند.

هدف بايد براي تمام اعضاء قابل فهم و قابل قبول باشد.

هدف بايد براي همه ذينفعان سودمند باشند.

هدف بايدمورد تائيد باشد.هدف بايد انعطاف پذير باشند.

هدف بايد متناسب با منابع و امكانات تدوين گردد .

هدف گذاري؛انگيزه و روحيه تلاش را بهبود مي بخشد.

هدف گذاري؛ باعث ايجاد هماهنگي و وحدت مي گردد.

هدف گذاري؛ شرط لازم برنامه ريزي است ، برنامه بدون هدف بي معني است .

هدف گذاري ؛باعث تمركز بر فعاليت ها مي شود.

هدف گذاري؛ امكان تدوين شاخصها و معيارها و ارزيابي عملكرد را فراهم مي نمايد .

هدف گذاري؛ امكان مقايسه نتايج و پيامدها را فراهم مي كند.

هدف گذاري؛ انحراف در عملكرد ها و برنامه ها را مشخص مي كند.

هدف گذاري؛ ميزان كارايي و اثر بخشي سازمان را معين مي كند.

هدف گذاري؛ فعاليتهاي زايد را شناسايي و مشخص مي كند.

هدف گذاري ؛احتمال موفقيت را بيشتر مي كند.

هدف گذاري؛ باعث افزايش اعتماد به نفس مي شود.

«آرشیو عوامل موفقیت» «صفحه اصلی سایت موفقیت»