تبلیغات

به دنبال فرصت ها باشید

دوستی داشتم که در برنامه اش پیشرفت

چندان سریعی نداشت.روزی بطور اتفاقی

در کوپه قطار مدیر شرکتش را دید و این

همان فرصت کلیدی او بود.ممکن بود حرفش از یادش برود و یا آنقدر خجالت زده و عصبی شود

که نتواند از این فرصت استفاده کند.اما هیچ کدام از این کارها را نکرد. او از آن فرصت نهایت

استفاده را برد.تنها کاری که دوست من انجام داد این بود که به شکل غیر رسمی اما همراه با

احترام خاصی با او صحبت کرد و برای دانستن سابقه و اهداف شرکت از خودش اشتیاق زیادی

نشان داد. او باید خودش را شخص قابل قبول ، زیرک و خوش صحبت نشان می داد؛ و باید

منظورش را به وضوح بیان می کرد و از همه مهم تر روی برتری خود تاکید نمی کرد.

او همه این کارها را انجام داد.

او می دانست جه زمانی باید ساکت باشد و عقب نشینی کند.

البته کارهایش موثر بود چون مدیر شرکت به معاون خود گفت که جوان زیرکی اینجا کار می کند

به او ترفیع بدهید...

نام این کار غنیمت شمردن فرصت است

فرصت ها هر لحظه ممکن است که مقابل شما قرار بگیرد

در واقع هر فرصت به منزله توپی است که به سمت شما پرتاپ می شود و شما فقط به اندازه

یک چشم به هم زدن فرصت دارید تا آن را بگیرید.

وقتی فرصتی در مقابل شما قرار گرفت باید :

با آرامش کامل ، نقش خود را به خوبی انجام دهید.

قضاوت نادرست و بدون فکر در مورد فرصت خود نداشته باشید

به خدا توکل کنید و با قدرت به طرف هدف خود حرکت کنید

کمی از وقت خود را صرف فکر کردن به گذشته کنید و ببینید چقدر فرصت داشتید و

چطور با آن ها رفتار کرده اید ؛ و اگر آن فرصت ها دوباره تکرار شود ، باید چکار کنید؟

«آرشیو موفقیت در کار» «صفحه اصلی سایت موفقیت»