تبلیغات

تغذیه روحی

شاید مهمترین مشکلاتی که بسیاری از

کنکوری ها و یا دانش آموزان با آن مواجه

هستند،عدم تغذیه مناسب روح می باشد

تغذیه روحی

 

روح و روان ما نیز به تغذیه مناسب نیاز دارد و اگر تغذیه مناسب دریافت کند،

باعث افزایش سطح انرژی درون شما می شود.حتی ارزش و اهمیت تغذیه روح

برابر با تغذیه جسم است ، اما متاسفانه بیشتر افراد به این موضوع اهمیت

نمی دهند و به همین دلیل با کاهش شدید انرژی و استرس و آشفتگی ذهنی

همراه هستند. این مقاله در حال تکمیل و بروزرسانی می باشد.

«آرشیو موفقیت در کنکور » «صفحه اصلی سایت موفقیت»